Tổ chức cuộc thi giải toán qua mạng INternet cho HS tiểu học năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 03/11/2016 08:47
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:         /PGD&ĐT-TH
V/v tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet  cho học sinh Tiểu học năm học 2016-2017
 
          Quốc Oai, ngày       tháng 11 năm 2016
 
 
Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện.
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;

Thực hiện công văn số 3652/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2016 - 2017;

Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cho học sinh Tiểu học năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Đối tượng học sinh dự thi:
- Là học sinh Tiểu học trong toàn huyện tự nguyện tham gia dự cuộc thi; là thành viên của Violympic; đã thi, vượt qua vòng thi trước vòng thi ở mỗi cấp.
- Họ và tên học sinh phải đúng với giấy khai sinh, học bạ (lưu ý tên học sinh trên Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu).
II. Các vòng thi:
1.     Vòng thi cấp trường:
STT Vòng thi Thời gian
1 10 08h đến 17h từ ngày 19/12 đến ngày 24/12/2016
2 11 08h đến 17h từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2016
3 12 08h đến 17h từ ngày 03/01 đến ngày 07/01/2017
Trường hợp các trường chưa tổ chức thi được đúng lịch thì sẽ chọn vòng thi 13 (20/01/2017) hoặc vòng 14 (03/02/2017) để tổ chức thi lại.
2. Vòng thi cấp huyện:
          - Vòng thi số 15, ngày 17/02/2017 (thứ sáu).
- Ca thi:
Ca thi Khối thi Thời gian
1 Khối 2, 3, 4 8h 00’ -> 9h 00’
2 Khối 1, 5 9h 30’ -> 10h 30’
          -  Địa điểm thi: Mỗi trường Tiểu học là 01 Hội đồng thi, tổ chức thi cho học sinh của trường mình.
3. Vòng thi cấp Thành phố:
          - Vòng thi số 17, ngày 10/3/2017.
- Ca thi:
Ca thi Khối thi Thời gian
1 Khối 5 8h 00’ -> 9h 00’
4. Vòng thi cấp Quốc gia:
          - Vòng thi số 19, ngày 14/4/2017.
- Ca thi:
Ca thi Khối thi Thời gian
2 Khối 5 10h 00’ -> 11h 00’
(Địa điểm, thành phần thi cấp thành phố và Quốc gia, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể sau)
* Lịch làm việc vòng thi cấp huyện:
- Chiều 16/02/2017:
14h 00’Lãnh đạo Ban coi kiểm tra CSVC, niêm yết danh sách học sinh dự thi, niêm phong máy tính, phòng thi…
15h 30’ đại diện lãnh đạo Ban coi nhận mã đề thi tại phòng GD&ĐT (Bộ phận Tiểu học)
- Ngày 17/02/2017:
+ 6h 50’: Họp Hội đồng coi thi, phân công nhiệm vụ, kiểm tra may tính ...
+ Ca 1:
7h 30’ Tập trung học sinh, phổ biến nội dung và quy chế thi.
7h 45’ Học sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ học sinh, khởi động máy vi tính.
7h 55’ Giám thị phòng thi viết mã đề thi lên bảng và học sinh bắt đầu làm bài thi.
+ Ca 2:
9h 05’ Tập trung học sinh, phổ biến nội dung và quy chế thi.
9h 15’ Học sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ học sinh, khởi động máy vi tính.
9h 25’ Giám thị phòng thi viết mã đề thi lên bảng và học sinh bắt đầu làm bài thi.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng GD&ĐT:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban coi, tổ giám sát cuộc thi.
- Cử cán bộ tạo mã số thi và tổ chức điều hành cuộc thi theo quy định.
- Phòng GD&ĐT chỉ tổ chức cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Việt ở cấp huyện và đăng ký dự thi cấp Thành phố. Khuyến khích các trường tổ chức thi giải Toán bằng Tiếng Anh.
2. Các trường Tiểu học:

- Nghiên cứu kỹ Thể lệ ban hành theo Quyết định số 3486/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2016 và công văn số công văn số 4608/BGD&ĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet dành cho học sinh phổ thông.

- Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức thi cấp trường; thông báo, hướng dẫn cho học sinh đăng ký là thành viên của Violympic và tham gia thi giải toán trên Internet với tinh thần tự nguyện, vượt qua các vòng thi theo qui định. Số học sinh dự thi cấp trường do nhà trường quy định.

          - Ra quyết định thành lập Ban coi thi, Tổ giám sát cuộc thi cấp trường. Giới thiệu thành phần tham gia Ban coi thi cấp huyện gồm: 01 trưởng ban, 01 thư ký, 02 giám thị và nộp về Phòng GD&ĐT cùng danh sách học sinh đăng ký dự thi cấp huyện.
          - Trích kinh phí từ nguồn ngân sách được giao và các khoản thu ngoài ngân sách để tổ chức cuộc thi.
          - Chịu trách nhiệm trong việc tuyển chọn và đăng ký danh sách học sinh dự thi cấp huyện. Các trường cần căn cứ vào thời gian ở mỗi ca thi, điều kiện CSVC, số lượng máy tính, đường truyền internet để đăng ký số lượng học sinh tham gia thi cấp huyện cho hợp lý. Danh sách học sinh đăng ký tham gia thi cấp huyện gửi về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 10/02/2017, người nhận ông Tuấn - Bộ phận Tiểu học, danh sách theo mẫu sau:
Trường Tiểu học ........
DANH SÁCH HS ĐĂNG KÝ THAM GIA THI GIẢI TOÁN QUA
INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017
 
S TT Số ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường TH Kết quả thi cấp trường
Điểm Thời gian
1              
2              
Danh sách trên phần mềm Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12. Nộp bằng văn bản và qua Email: th-qo@hanoiedu.vn
3. Một số điều cần lưu ý:
3.1. Tạo mã thi:
- Ban tổ chức cấp trường cử 1 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho trường mình (xem hướng dẫn tạo mã trên trang Violympic.vn). Người được giao trách nhiệm tạo mã phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi nhớ và bảo mật mã thi, mã thi cấp trường được tạo từ ngày 05/12/2016.
- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải ghi rõ mã số thi cho đợt thi nào.
- Mỗi đợt thi nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi mã số chính thức không sử dụng được. Mỗi ca thi phải tạo 2 mã, một mã chính và một mã phụ.
3.2. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet:
          - Phòng máy phục vụ tổ chức thi phải đảm bảo các yêu cầu sau:
          + Đủ số máy cho số học sinh trong một ca thi (1 máy vi tính/học sinh) và một số máy vi tính dự phòng.
          + Các máy vi tính có cấu hình tương đương, đường truyền Internet đảm bảo tốc độ truy cập của nhiều máy.
          + Máy phát điện dự phòng.
          - Các Ban coi thi tổ chức kiểm tra đường truyền Internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player hay chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay chưa? Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục "Trợ giúp" để xem hướng dẫn cài đặt.
3.3. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi:
          - Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, giấy nháp.
          - Học sinh lớp 1,2,3,4 không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi. Học sinh lớp 5 trở lên được sử dụng máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.
3.4. Coi thi:
          - Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Những điều cần biết") hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi.. thì cho phép học sinh thi lại.
          - Trong quá trình thi nếu giám thị phát hiện học sinh có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu học sinh ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.
          - Khi học sinh đã đăng nhập vào trang web Violympic, giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi. Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách đăng ký dự thi thì “nick” thi đó của học sinh không hợp lệ.
          - Khi học sinh làm xong bài thi, giám thị kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì giám thị đến bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
          - Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Ban coi thi.
- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập vào mục “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã số thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi ở mã số này.
- Khi một đợt thi kết thúc, ban tổ chức các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã.
- Học sinh chỉ được thi một lần duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền ... học sinh được phép thi lại nhưng phải có biên bản của giám thị coi thi.
- Giám thị phải đảm bảo tổng thời gian làm bài của thí sinh tối đa là 60 phút, không tính khoảng thời gian xử lí sự cố.
- Xếp hạng học sinh theo từng khối lớp: Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, ban tổ chức các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.
- Ban coi đóng gói, niêm phong hồ sơ và nộp về phòng GD&ĐT: 01 bản kết quả học sinh dự thi đã có chữ ký của học sinh dự thi và giám thị, các loại biên bản lập tại phòng thi và biên bản của Ban coi thi. Niêm phong có chữ ký của giám thị, thư ký, Trưởng Ban coi thi và đóng dấu. Hồ sơ thi nộp về Phòng GD&ĐT ngày 17/2 hoặc 18/2/2017.
Nhận được công văn này yêu cầu các ông (bà) nghiêm túc thực hiện. Thông tin về kỳ thi thường xuyên được cập nhật trên trang Web: violympic.vn.  Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin báo về bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng GD&ĐT (ĐT: ông Tuấn 0915258929) hoặc Ban tổ chức thi cấp toàn quốc để được hướng dẫn, liên hệ qua số điện thoại thường trực: 0463278042, 1900636111, email: violympic@moet.edu.vn để giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Ô Tuấn, bà Hải;
- Như đề gửi;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Khắc Thắng
 

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 126 | lượt tải:33
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây