KH Tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh huyện Quốc Oai năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 01/12/2016 19:21
KH Tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh huyện Quốc Oai năm học 2016 - 2017
UBND HUYỆN QUỐC OAI
PHÒNG GD&ĐT-TT TDTT

 

 
 
 

Số:  71/KHLN/GD&ĐT-TDTT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
                 Quốc Oai, ngày 23 tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh huyện Quốc Oai
Năm học 2016 - 2017
 
 
 
 

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-SGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao học sinh Phổ thông năm học 2016- 2017.
Căn cứ tình hình thực tế về công tác giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn huyện. Phòng GD&ĐT - Trung tâm TDTT huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao đối với học sinh năm học 2016- 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao học sinh. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thành phố.
- Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường học trên địa bàn huyện.
- Thông qua các cuộc thi đấu phát hiện những nhân tài cho huyện tham gia thi đấu cấp Thành phố và Toàn quốc.
2. Yêu cầu:
- Tất cả các trường Tiểu học và THCS trong huyện tổ chức Hội khỏe cho học sinh đảm bảo nghiêm túc, an toàn đúng quy định, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia gia thi đấu các cấp.
- Vòng chung kết cấp huyện được tổ chức đảm bảo là ngày hội TDTT với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng Điều lệ, có tính giáo dục cao, đồng thời phải tuyệt đối an toàn.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI.
- Tất cả các học sinh trường Tiểu học, THCS năm học 2016- 2017 do Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai quản lý xếp loại học lực Trung bình, hạnh kiểm Khá trở lên và đủ sức khỏe thi đấu đều được tham dự thi đấu các môn thể thao học sinh.
 
 
- Độ tuổi quy định:
+ Cấp Tiểu học: Sinh từ năm 2006 trở lại đây.
+ Cấp THCS: Sinh từ năm 2002 trở lại đây.
* Ghi chú: Những học sinh quá tuổi theo quy định cấp học nếu dự thi phải thi đấu ở cấp học trên liền kề và không quá 01 tuổi.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, THỂ LỆ THI ĐẤU.
1. Nội dung thi đấu:
 Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm TDTT tổ chức thi đấu 05 môn thể thao dành cho học sinh năm học 2016- 2017 như sau:
a. Cấp trường: Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá mi ni.
b. Cấp cụm: Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá mi ni.
c. Cấp Huyện: Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá mi ni.
( Đối với môn điền kinh sau khi thi đấu cấp trường không tổ chức thi đấu cấp cụm mà gửi kết quả về Phòng GD&ĐT và Trung tâm TDTT)
2. Thời gian thi đấu:
a. Cấp trường: Trước ngày 30/11/2016
b. Cấp cụm: Trước ngày 25/12/2016
c. Cấp Huyện: Theo lịch cụ thể  đính kèm.
3. Thể lệ thi đấu: Theo điều lệ thi đấu gửi đính kèm.
4. Nội dung tuyển chọn, kiểm tra dự thi cấp thành phố 8 môn:
 Gồm các môn: Điền kinh, Đá bóng, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Bơi lặn, Vôvinam, Taekwondo.
IV. KẾ HOẠCH CHIA CỤM.
Các cụm được chia cụ thể như sau:
* Khối THCS:
- Cụm 1: Sài Sơn, Thị trấn, Kiều Phú, Phượng Cách, Yên Sơn.
- Cụm 2: Thạch Thán, Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành.
- Cụm 3: Liệp Tuyết, Cấn Hữu, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Ngọc Liệp,
- Cụm 4: Tuyết Nghĩa, Phú Cát, Hòa Thạch, Đông Yên, Phú Mãn, Đông Xuân.
* Khối Tiểu học:
- Cụm 1: Thị trấn B, Thị trấn A, Phượng Cách, Yên Sơn,  Sài Sơn A, Sài Sơn B.
- Cụm 2: Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành, Thạch Thán.
- Cụm 3: Ngọc Mỹ, Liệp Tuyết, Nghĩa Hương, Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu.
- Cụm 4: Hòa Thạch B, Hòa Thạch A, Đông Yên, Phú Cát, Phú Mãn, Đông Xuân.
Lưu ý: Các trường in đậm làm cụm trưởng.
V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT.
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích:  01 giải nhất,  01 giải nhì, 02 giải ba các nội dung thi đấu.
2. Kỷ luật:
- Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của BTC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. Phòng GD&ĐT và Trung tâm TDTT sẽ xem xét đánh giá vào kết quả thi đua cuối năm học.
VI. KINH PHÍ.
1. Cấp trường: Do nhà trường chủ động kinh phí.
2. Cấp cụm: Do các trường trong cụm thống nhất.
3. Cấp huyện: Kinh phí của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đối với các nhà trường.
Các trường tổ chức thi đấu các môn thể thao cấp trường, qua thi đấu tuyển chọn các VĐV thi đấu xuất sắc tham gia thi đấu cấp cụm, huyện.
2. Đối với cụm trường.
Các trường làm cụm trưởng Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đấu cụm trường, đồng thời gửi kết quả thi đấu về  Phòng GD&ĐT thời gian  trước ngày 26/12/2016. (Theo mẫu đính kèm)
Người nhận: Ông Nguyễn Đức Thuận - Chuyên viên Phòng GD&ĐT. (Gửi bằng văn bản có dấu đỏ của nhà trường và qua địa chỉ Email: thuan.qo@gmail.com điện thoại: 0982.681.158).
3. Đối với Trung tâm TDTT.
+ Phụ trách về công tác chuyên môn.
+ Triển khai Điều lệ thi đấu các môn thể thao học sinh.
+ Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức họp  trưởng đoàn, bốc thăm, chia bảng, sắp xếp lịch thi đấu.
+ Phối hợp với Phòng GD&ĐT điều động lực lượng trọng tài và tập huấn chuyên môn cho trọng tài.
+ Phối hợp với Phòng GD&ĐT chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu, trang trí, loa đài, tổ chức thi đấu các môn thể thao cấp huyện.
+ Tổ chức huấn luyện đội tuyển của huyện tham gia thi đấu cấp Thành phố.  
4. Đối với Phòng GD&ĐT.
+ Chỉ đạo các trường, cụm trường tổ chức thực hiện theo Kế hoạch.
+ Chuẩn bị kinh phí tổ chức cho học sinh thi đấu cấp Huyện và tham gia thi đấu cấp Thành phố.
+ Phân công cán bộ theo dõi việc tổ chức thi đấu ở các cụm trường. Tổng hợp, đánh giá kết quả thi đấu các môn thể thao học sinh cấp huyện.
+ Điều động trọng tài làm nhiệm vụ.
+ Phối hợp với Trung tâm TDTT tổ chức thi đấu các môn thể thao cấp huyện.
+ Lập danh sách vận động viên tham gia thi đấu cấp Thành phố.
Trên đây là kế hoạch thi đấu các môn thể thao học sinh Tiểu học và THCS huyện Quốc Oai năm học 2016-2017, đề nghị ông (bà) hiệu trưởng các đơn vị nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
KT. GIÁM ĐỐC TTTDTT
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                           
                     (Đã ký)
 
 
Ngô Ngọc Cường
KT.TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
                     (Đã ký)
 
 
Nguyễn Hồng Hợi
 
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL;
- Sở GD&ĐT;
- UBND huyện;
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo TTTDTT;
- Các trường Tiểu học, THCS;
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐIỀU LỆ
THI ĐẤU 5 MÔN THỂ THAO HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Kế hoạch số      /KHLN/GD&ĐT-TDTT ngày     tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT và TT TDTT.)
I. Môn Điền kinh:
1. Nội dung thi đấu:
* Cấp Tiểu học: ( nam, nữ): Thi đấu 3 nội dung:
- Chạy 60m, chạy 200m, bật xa tại chỗ.
* Cấp THCS:  chia làm hai nhóm tuổi, thi đấu 3 nội dung:
Nhóm 12- 13 tuổi ( 2004 - 2005)
Nhóm 14- 15 ( 2002 - 2003).
Thi đấu các nội dung sau:
+ Nam: Chạy 100m, 1.500m, nhảy cao.
+ Nữ: Chạy 100m, 800m, nhảy cao.
2. Số lượng VĐV dự thi:
Mỗi bậc học, mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung thi đấu mỗi trường được đăng ký 02 VĐV (mỗi VĐV được thi đấu không quá 02 nội dung).
3. Thể thức thi đấu: Thi đấu cá nhân
4. Luật thi đấu: Áp dụng luật Điền kinh hiện hành của Ủy ban TDTT.
II. MÔN CẦU LÔNG.
1. Nội dung thi đấu:
- Tiểu học: Đơn nam, đơn nữ.
- THCS: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
2. Lứa tuổi: Chia làm 3 nhóm tuổi.
* Tiểu học: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2006 trở lại đây).
* THCS: Nhóm 12 - 13 tuổi (Sinh năm 2004 - 2005).
    Nhóm 14 - 15 tuổi (Sinh năm 2002 - 2003).
* Mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung thi đấu, mỗi trường được đăng ký 01 VĐV hoặc 01 đôi VĐV( Mỗi VĐV  được thi đấu tối đa 01 nội dung)
 3. Thể thức thi đấu: Tùy số lượng VĐV đăng ký BTC sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Ủy ban TDTT.
III. MÔN CỜ VUA.
1. Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn (60 phút mỗi bên).
2. Lứa tuổi (nam, nữ) được chia ra như sau:
*Tiểu học:   + Nhóm từ 9 tuổi trở xuống( Sinh từ năm 2006 trở lại đây)
                   + Nhóm 10-11 tuổi( Sinh từ năm 2004-2005)
* THCS:     + Nhóm 12-13 tuổi( Sinh từ năm 2002-2003)
                   + Nhóm 14-15 tuổi( Sinh từ năm 2000-2001).
          * Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị ở một nhóm tuổi được đăng ký tối đa 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ.
3. Thể thức thi đấu: Tiến hành thi đấu theo Hệ Thụy Sỹ sửa đổi. Nếu số lượng VĐV từ 10 trở xuống thi đấu vòng tròn 1 lượt. VĐV bỏ cuộc 1 ván không được đấu tiếp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của ủy ban TDTT.
IV. MÔN BÓNG BÀN.
1. Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ.
2. Lứa tuổi: Chia ra 3 nhóm tuổi:
* Tiểu học: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2006 trở lại đây).
* THCS:
- Nhóm 12 - 13 tuổi (Sinh năm 2004 - 2005).
- Nhóm 14 - 15 tuổi (Sinh năm 2002- 2003).
* Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ ở mỗi nhóm tuổi.
3. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng VĐV Ban tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu cho phù hợp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bóng bàn do Bộ VHTT&DL ban hành.
V. MÔN BÓNG ĐÁ NAM.
          1. Đối tượng:
- Học sinh Tiểu học (nam), THCS (nam).
2. Số lượng đội thi đấu.
- Mỗi đơn vị được cử 01 đội nam Tiểu học, 01 đội nam THCS (5 VĐV chính thức và 7 VĐV dự bị).
3. Luật thi đấu:
  - Áp dụng luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2001. Không đá 2 hiệp phụ nếu 2 hiệp chính hoà sẽ thi đá phạt đền 6m để xác định đội thắng và thua.
  - Bóng thi đấu: Do Ban tổ chức quy định  
  - Trang phục thi đấu: Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo khác màu để tham dự.
  - Giầy thi đấu: Giầy đế mềm có núm chống trơn hoặc giầy vải đế cao su thường
  - Thời gian thi đấu: Mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút.
  - Lưu ý:  Cụm trường: Căn cứ vào số lượng đơn vị tham gia để chọn hình thức thi đấu cho phù hợp. Cấp huyện: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây