KH Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh Huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017.

Thứ tư - 23/11/2016 03:07
KH Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh Huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017.
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Sài Sơn A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :      /KH – TH
Sài Sơn , ngày 25 tháng 8 năm 2016
KẾ HOẠCH
Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh
Huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017.
Thực hiện Quyết định số 410/ QĐ – BGH&ĐT ngày 06/6/2016 về việc triển khai Quyết định số 1501/ QĐ – TTg ngày 28/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng , đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020 ( gọi tắt là Quyết định 1501/QĐ – TTg) của ngành GD&ĐT.”
Căn cứ kế hoạch số 3150/KH - SGD&ĐT ngày 22/ 8/ 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm học 2016 – 2017.
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và thực tiễn giáo dục của trường, trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh trong toàn trường năm học 2016 – 2017 như sau :
I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Để nâng cao nhận thức cho học sinh trong trường học về ý thức chấp hành pháp luật, về niềm tự hào, tự tôn dân tộc; biết tôn trọng và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của cha ông; từ đó thực hiện hiệu quả và có ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn trong trường học.
- Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ gắn với việc giảng dạy hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống văn minh – thanh lịch cho học sinh Thủ đô; lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp với thực tiễn nhà trường và có sự tham gia của chính quyền địa phương.
II . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tập trung tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả tuyên truyền về các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ xây dựng Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch” ; “ Xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội – Văn minh, thanh lịch” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Phối hợp với các ban ,ngành liên quan, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị xã hội đưa nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng.
1.1            Nội dung tuyên truyền, giáo dục.
Tuyên truyền các tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên và học sinh; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tuyên truyền về chủ đề quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh phòng chống “ Diễn biến hòa bình” , phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.
Tiếp tục đi sâu nhằm tạo nền nếp trong học sinh về những nội dung trọng tâm sau:
- Lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chủ quyền biển đảo;
- Giá trị truyền thống và văn hóa Người Hà Nội;
- Tiêu chí học sinh thanh lịch; văn hóa giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai;
- Ý thức thực hiện pháp luật, tham gia có hiệu quả các hoạt động: Bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…
1.2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục.
- Tổ chức truyền thông, tọa đàm, giao lưu, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,tham quan, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt đầu tuần, bài thi tìm hiểu…;
- Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nhà trường : Đài phát thanh, bảng tin…
- Tiến hành hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ( pano,băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu…).
2. Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh.
Chú trọng tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lồng ghép với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động giáo dục pháp luật với các cuốc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động kỉ niệm lớn trong năm.
Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục pháp luật trong các môn học chính khóa theo quy định của Bộ GD&ĐT; tích hợp có hiệu quả trong các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp các nội dung giáo dục pháp luật về biển đảo, môi trường, giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội...;đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục học sinh thực hiện Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường, Bộ luật hình sự nhằm giúp học sinh nhận thức đúng đắn mối quan hệ cá nhân mình với cộng đồng xã hội, giữa con người với thiên nhiên.
Từ đó nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và thực hiện quyền công dân trong mội mặt hoạt động của đời sống cho học sinh.
3.Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh.
Giảng dạy hiệu quả lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và văn hóa người Hà Nội cho học sinh trong các môn học; khắc sâu và khơi dậy trong học sinh ý thức thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước và Thủ đô; trân trọng bản sắc dân tộc trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.
Duy trì và phát huy hiệu quả các chuyên đề, các cuộc giao lưu tìm hiểu về những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng; đặc biệt quan tâm công tác tìm hiểu chủ quyền biển đảo, tìm hiểu giá trị các di tích lịch sử của đát nước, của Thủ đô và ngành GD&ĐT Thủ đô nhằm tạo dựng tình yêu, niềm tự hào tự tôn dân tộc cho học sinh.
Phát huy hiệu quả đạt được trong công tác giáo dục truyền thống của ngành GD&ĐT và nhà trường.Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tại phòng truyền thống của nhà trường cho học sinh nhằm giới thiệu và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện của học sinh.
Phối hợp với Hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 yếu tố gia đinh – nhà trường – xã hội. Từ đó giáo dục học sinh ý thức xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa mới, tạo môi trường giáo dục tốt cho học sinh. Tổ chức để cha mẹ học sinh cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường giáo dục tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập và rèn luyện.
4.Giáo dục hiệu quả kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử cho học sinh.
Tổ chức các hoạt động theo chủ đề để học sinh hiểu và vận dụng theo tiêu chuẩn “ Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” và các tiêu chí Học sinh thanh lịch của ngành GD&ĐT Thủ đô, tiếp tục tổ chức giảng dạy hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh.
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trang bị cho học sinh không chỉ có kiến thức văn hóa mà còn có kiến thức cuộc sống xã hội. Tập trung giáo dục học sinh kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng – chống thiên tai, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường và nơi công cộng. Chú trọng, nâng cao giáo dục học sinh văn hóa giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh, với thiên nhiên, môi trường; trong đó những hành vi như biết chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hóa giao thông, nói lời cám ơn, xin lỗi, biết thông cảm và sẻ chia… cần được giáo dục thường xuyên, đánh giá cụ thể theo nội quy nhà trường để khen, chê rõ ràng đạt hiệu quả giáo dục cao.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống cho học sinh trong toàn trường năm học 2016 – 2017.
- Chỉ đạo, triển khai tốt tới tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
- Căn cứ kế hoạch số 41/KH – GD&ĐT của Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.
- Tháng 8 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Từ tháng 9 năm 2016 đến thánh 7 năm 2017 nhà trường triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh.
- Ngày 06/01/2017 và ngày 30/05/2017 ( kết thúc học kì I và học kì II của năm học ) Trường Tiểu học Sài Sơn A báo cáo kết quả công tác giáo dục pháp luật, đạo đực, lối sống cho học sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh huện Quốc Oai năm học 2016 – 2017 của Trường Tiểu học Sài Sơn A.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT;
-Lưu VT.
 
 
                                                                                  Nguyễn Quang Thắng

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 133 | lượt tải:37
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây