KH Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai, trên địa bàn huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017

Thứ tư - 23/11/2016 15:06
KH Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai, trên địa bàn huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Sài Sơn A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :     / KH – TH
Sài Sơn ngày 25 tháng 8 năm 2016
KẾ HOẠCH
Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai, trên địa bàn huyện Quốc Oai
Năm học 2016 – 2017
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu gia đoạn 2014- 2020; Chỉ thị về thực hiện “ Năm trật tự và văn minh đô thị “ của UBND thành phố Hà Nội và nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
Thực hiện Kế hoạch số 2405/KH-SGD&ĐT ngày 09/6/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc giáo dục bảo vệ môi trường,ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai ngành GD&ĐT năm học 2016-2017.
Căn cứ vào kế hoạch số 40/KH-GD&ĐT về việc giáo dục bảo vệ môi trường,ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai trên địa bàn huyện Quốc Oai năm học 2016-2017.Trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng Kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường,ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai trên địa bàn huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017 như sau :
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên,học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai; đẩy mạnh phong trào học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh đô thị - chung tay làm sạch môi trường.
Trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu triển khai tói tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh; đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu vệ sinh môi trường tạo môi trường sư phạm Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp.
II . NỘI DUNG , GIẢI PHÁP :
1.  Nội dung.
1.1 Cung cấp cho cán bộ giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, các thành phần của môi trường và quan hệ giữa chúng, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.
 1.2 Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm – thái độ đối với môi trường; có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước; có thái độ thân thiện đối với môi trường.
 1.3 Giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường; giữ gìn, bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực bảo vệ môi trường; thích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; phê phán hành vi gây hại cho môi trường.
 1.4 Tập trung rèn luyện các kỹ năng – hành vi phát hiện vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nảy sinh, thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.
2.  Giải pháp thực hiện :
2.1 Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng ( loa phát thanh đầu, cuối giờ, áp phích, tranh cổ động...), từ đó giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống, thói quen, hành vi thân thiện với môi trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
2.2 Thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường theo qui định của Bộ GD&ĐT; Lồng ghép, tích hợp hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học, bài giảng có các nội dung liên quan.
2.3 Tổ chức hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, Ngày Trái đất,Ngày môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.
2.4 Thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa cho học sinh ( truyền thông về Luật bảo vệ môi trường, tổ chức tham quan, điều tra khảo sát tình hình môi trường địa phương, thi tìm hiểu về môi trường, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu trong học sinh thực hiện sống xanh, tổ chức thực hành trong học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai...). Thông qua các trò chơi, hoạt động tập thể giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hình thành các kỹ năng, thói quen và tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua học sinh tác động đến nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2.5 Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01 của UBND thành phố Hà Nội về Năm trật tự và văn minh đô thị; xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện tốt chương trình hành động ngày Chủ nhật Xanh và các chiến dịch làm sạch môi trường để nhà trường có khung cảnh Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp.
2.6 Tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng – chống thiên tai trong trường học; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng khai thác kiến thức, những vấn đề mới về biến đổi khí hậu thông qua các tiết dạy.
2.7 Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng – chống thiên tai trong Tham mưutrường học.
2.8 Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động về môi trường, xây dựng các mô hình về môi trường Xanh – Sạch – Đẹp; Coi giáo dục môi trường , ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung thi đua quan trọng trong các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường.
2.9 Tham mưu với UBND đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường các điều kiện, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động tốt về giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
-      Trường Tiểu học Sài Sơn A tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai tới tập thể cán bộ , giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
-      Tuyên truyền, bồi dưỡng cho tất cả giáo viên về công tác giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai; chỉ đạo hiệu quả giảng dạy lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai trong các môn học theo quy định.
-      Chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường tuyên truyền về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai cho học sinh với các hình thức phong phú: viết, vẽ, báo tường, tiểu phẩm sân khấu; tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cỗng rãnh phát quang bụi rậm vào những ngày quy định thường xuyên theo lịch và những đợt chiến dịch; rèn luyện thói quen vệ sinh văn minh, kỹ năng sống bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai.
-      Tham mưu với UBND huyện đầu tư kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác giáo dục, thực hiện bảo vệ môi trường; làm tốt công tác xã hội hóa, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn trong trường học.
-      Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai năm học 2016 – 2017.
-      Phối hợp với các ban, ngành địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
-      Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo :
+ Báo cáo sơ kết gửi trước ngày 06/ 01 /2017.
+ Báo cáo tổng kết gửi trước ngày 30/05/2017.
Trên đây là Kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai năm học 2016 – 2017 của trường Tiểu học Sài Sơn A.
Nơi nhận :                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT
-Lưu VT.
 
 Nguyễn Quang Thắng
 
 

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 126 | lượt tải:33
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây