KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016 – 2017

Thứ tư - 23/11/2016 03:09
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ  NĂM HỌC 2016 – 2017
UBND HUYỆN QUỐC OAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SÀI SƠN A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :  15   /KH – TH
Sài Sơn, ngày 1 tháng 11 năm 2016
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
NĂM HỌC 2016 – 2017
Thực hiện công văn số 4039/SGD&ĐT – VP ngày 26/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016 – 2017.
Căn cứ vào kế hoạch số 59/KH-GD&ĐT ngày 28/11/2016 Trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 – 2017 như sau:
A.NHIỆM VỤ CHUNG
- Nâng cao chất lượng công tác pháp chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2016- 2017 cũng như công tác phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL) năm 2016. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” và tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật cho nhà trường.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật ( QPPL ) có liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT.
- Thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các tổ chức trong nhà trường.
- Triển khai, thực hiện luật, các văn bản dưới luật lĩnh vực GD&ĐT và các văn bản pháp luật liên quan đến nhà trường để các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh thực hiện đúng hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị, nhà trường dân chủ, an toàn, kỷ cương, nền nếp và hiệu quả bền vững.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Kiện toàn nhân lực công tác pháp chế
1. Phân công một lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế ; phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị; thành lập ban tuyên truyền PBGDPL của đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016- 2017;
2. Có các chính sách quan tâm đối với giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân để các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL năm học 2016 – 2017 ;
3. Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế; tiếp tục triển khai Quyết định số 441/QĐ – BGD&ĐT ngày 02/10/2013 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật  và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.
4. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Sở GD&ĐT, UBND huyện hoặc các cơ quan chuyên môn khác của Thành phố tổ chức.
II. Hoạt động pháp chế
1.Công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Căn cứ các văn bản QPPL của Thành phố và của huyện đang thực hiện liên quan đến lĩnh vực giáo dục xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể , chi tiết triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tại đơn vị;
- Tổ chức cử cán bộ tập huấn về xây dựng văn bản ( Quyết định, thông báo, quy chế, báo cáo...) đảm bảo đúng thể thức, đúng thẩm quyền theo Thông tư 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL và văn bản hành chính
2.1 Đối với rà soát , hệ thống hóa văn bản QPPL
Thực hiện rà soát các văn bản QPPL của UBND huyện ban hành liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT.
2.2  Đối với rà soát văn bản hành chính
- Tiến hành rà soát các văn bản hành chính do Thủ trưởng cơ quan ban hành trong năm học 2016 – 2017 như : Quyết định, công văn, hướng dẫn, kế hoạch, thông báo... Kiểm tra về thể thức, thẩm quyền ban hành ( theo Quyết định số 7117/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội và Thông tư 01/TT-BNV).
- Tiếp tục tổ chức phổ biến đến CBGVNV nhà trường những văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà trường.
- Tổ chức có hiệu quả Ngày pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
- Tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về thực hiện quy chế dân chủ trong trường học ( từ cấp cụm đến cấp huyện).
- Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa. Tổ chức thực hiện” Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau;
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở GD&ĐT hoặc Thành phố tổ chức;
3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.
- Triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực giáo dục ở nhà trường.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tại đơn vị mình;
- Báo cáo kết quả việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật cuối năm học của các cơ sở giáo dục.
4. Công tác bồi thường của Nhà nước
Thực hiện Nghị định số 16/2010/NĐ- CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
-Nâng cao đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với nhân dân, cũng như chất lượng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT; hạn chế những phát sinh bồi thường của nhà nước, bồi thường dân sự.
Cuối năm học thống kê, tổng hợp việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và gửi về Sở GD&ĐT theo đúng kế hoạch.
5. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính ( TTHC) theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ- UBND ngày 08/3/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố và Công văn số 2919/SGD&ĐT – VP ngày 29/7/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định 07/QĐ – UBND của UBND Thành phố về cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
- Phân công cán bộ đầu mối tiếp nhận TTHC và chuyển các phòng chức năng hoặc bộ phận chuyên môn giải quyết đúng theo cơ chế một cửa;
- Các TTHC phải được niêm yết công khai quy trình giải quyết tại phòng tiếp dân và trên trang Website của đơn vị;
-Xây dựng quy trình giải quyết từng TTHC theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí cho tổ chức, người dân. Ưu tiên các thủ tục liên quan đến học sinh và cán bộ giáo viên như: Cấp lại bản sao văn bằng cho học sinh; Chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp; Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh; Cấp giấy phép dạy thêm trong và ngoài nhà trường...cần quan tâm, công khai các TTHC mới đã được UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện.
- Giải quyết đúng hạn 100% các hồ sơ hành chính đủ điều kiện về thủ tục của tổ chức, công dân. Có đủ các loại hồ sơ, sổ sách và trang thiết bị theo quy định;
- Thường xuyên rà soát các quy định từng TTHC , bổ sung cơ sở pháp lý cho từng thủ tục trên cơ sở những nghị định , thông tư mới được ban hành;
6. Công tác thi đua khen thưởng
Ban hành quyết định khen thưởng theo thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích  xuất sắc trong công tác pháp chế theo năm học;
-Căn cứ vào các văn bản của TP, của Huyện, của Phòng đang thực hiện, xây dựng các văn bản hành chính hướng dẫn cụ thể, chi tiết triển khai, thực hiện tại đơn vị,
- Xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016 – 2017;
- Thực hiện đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường công tác ngoại khóa.
- Tham gia đầy đủ các cuộc thido Phòng GD&ĐT tổ chức;
- Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại đơn vị;
- Trước khi kết thúc năm học, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật của nhà trường đồng thời thống kê, tổng hợp việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ở nhà trường và tổ chức tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2016- 2017.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016 – 2017 của Trường Tiểu học Sài Sơn A.
Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG
-Gửi: PGD (b/c);
-Công đoàn;
-Thanh tra nhân dân;
-Lưu VP.                                                                                       Nguyễn Quang Thắng
 
 

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 133 | lượt tải:37
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây