KẾ HOẠCH Thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2014 - 2015

Thứ hai - 19/01/2015 15:53
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 81 /KH-PGD&ĐT-TH Quốc Oai, ngày  11 tháng 12 năm 2014
 KẾ HOẠCH
Thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu họchuyện Quốc Oai  năm học 2014 - 2015
                   
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai;
          Căn cứ hướng dẫn số 11398/SGD&ĐT-GDTH ngày 08/12/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Thành phố năm học 2014 - 2015;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai triển khai kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2014 - 2015 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; thực hiện tốt các cuộc vận động của Ngành.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở Tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.
- Đổi mới công tác đánh giá, coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỉ cương trong dạy học. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn.
- Nâng cao hiểu biết về Luật giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống trong quá trình dạy học và kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học.
B. TỔ CHỨC CUỘC THI:
I. Cấp trường:
          - Các trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng quy định của Thông tư số 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông.
- Hội thi giáo viên dạy giỏi với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy đủ các môn học và ở các khối lớp đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.            
II. Cấp huyện:
1. Hình thức tổ chức: Tổ chức thi theo 2 vòng thi: vòng sơ khảo và vòng chung khảo.
          - Vòng sơ khảo: Tổ chức thi tại đơn vị trường  (theo lịch đính kèm)
          - Vòng chung khảo: Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo lịch cụ thể sau.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi:
          - Là giáo viên trong biên chế đang giảng dạy tại các trường Tiểu học trong huyện, được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015.
          - Mỗi trường chọn 02 giáo viên tham gia dự thi gồm 01 giáo viên cơ bản dạy lớp 1; 01 giáo viên Âm nhạc.
3. Nội dung, địa điểm thi :  Mỗi giáo viên tham gia 3 phần thi:
3.1 Phần 1: Thi trắc nghiệm (10 điểm, tính điểm hệ số 1)
- Nội dung thi: Thi trắc nghiệm gồm 10 câu, trong đó 5 câu hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học và 5 câu về kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học (đối với giáo viên cơ bản gồm các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên-xã hội; đối với giáo viên chuyên biệt Âm nhạc theo môn dạy). Mỗi câu 1đ, tính điểm hệ số 1. Thời gian thi 15 phút.
- Địa điểm: Thi sau lễ khai mạc, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai
3.2 Phần 2: Thi thực hành: (điểm thi mỗi tiết dạy 20 điểm, tính điểm hệ số 2)  
a/Vòng thi sơ khảo: Giáo viên thực hiện 2 tiết dạy theo phân phối chương trình của tuần dự thi tại các đơn vị trường.
*  Đối với giáo viên cơ bản (dạy Chương trình lớp 1):
 - Dạy 1 tiết Toán hoặc Tiếng Việt (theo kết quả rút thăm môn). Phòng GD&ĐT điều động Ban giám khảo đánh giá, xếp loại tiết dạy.
 - 1 tiết dạy môn khác, nếu giáo viên rút thăm dạy môn Tiếng Việt thì dạy môn Tự nhiên và xã hội, nếu giáo viên rút thăm dạy môn Toán thì dạy môn Đạo đức. Ban giám khảo của Phòng GD&ĐT cùng nhà trường đánh giá.
 * Đối với giáo viên chuyên biệt dạy môn Âm nhạc:
- Dạy 01 tiết ở lớp 3 hoặc lớp 4 (theo kết quả rút thăm). Phòng GD&ĐT điều động Ban giám khảo đánh giá, xếp loại tiết dạy.
 - Tiết Âm nhạc còn lại dạy lớp không bốc thăm được theo phân phối Chương trình. Ban giám khảo của Phòng GD&ĐT cùng nhà trường đánh giá.
* Tiết dạy do ban giám khảo của Phòng GD&ĐT cùng nhà trường đánh giá, các đơn vị sẽ nộp Phiếu đánh giá tiết dạy cho Ban tổ chức hội thi cấp Huyện chậm nhất là ngày 23/01/2015, người nhận bà Hải - Bộ phận Tiểu học. Sau thời gian trên đơn vị nào không nộp coi như giáo viên không hoàn thành đủ nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
 b/ Vòng chung khảo:
- Địa điểm, thời gian: (Phòng sẽ có thông báo sau khi kết thúc vòng thi sơ khảo).
- Nội dung: Giáo viên thực hiện 2 tiết dạy theo phân phối chương trình của tuần dự thi, đối tượng  không phải  là học sinh của trường  mình.
* Đối với giáo viên cơ bản: Thực hiện 1 tiết dạy trong các môn: Toán, Tiếng Việt (theo kết quả rút thăm môn) và 1 tiết dạy môn khác. Nếu rút thăm dạy môn Tiếng Việt thì GV dạy môn Tự nhiên và xã hội, nếu rút thăm dạy môn Toán thì GV dạy môn Đạo đức - Chương trình lớp 1.
* Đối với giáo viên chuyên biệt dạy môn Âm nhạc dạy 2 tiết, 01 tiết chương trình lớp 3 và 1 tiết chương trình lớp 4.
3.3Phần 3: Sáng kiến kinh nghiệm  (10đ, tính điểm hệ số 1)
          Giáo viên dự thi phải có sáng kiến kinh nghiệm viết trong năm học 2014 - 2015 hoặc có sáng kiến kinh nghiệm đã được xếp loại cấp Thành phố trong 4 năm học gần nhất từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2013 - 2015 và được tính điểm như sau: Loại A là 10 điểm, loại B là 9 điểm và loại C là 8 điểm.
4. Một số qui định cụ thể:
- Giáo viên dự thi trắc nghiệm thực hiện đúng theo quy chế thi: làm bài nghiêm túc, không trao đổi, không sử dụng tài liệu…
- Giáo viên dự thi (vòng chung khảo) làm quen với HS 1 buổi trước ngày thi.
- Tuyệt đối không dạy trước cho học sinh (lớp dạy dự thi) bài thi thực hành.
- Trong trường hợp rút thăm ở thời điểm bài học đó đã dạy theo đúng thời khóa biểu trong tuần của trường đặt địa điểm thi rồi, thì giáo viên dự thi chuẩn bị và dạy bài của môn học đó tuần tiếp theo.
- Tuyệt đối giáo viên không gặp gỡ các thành viên Ban giám khảo để trao đổi giáo án của tiết dạy dự thi.
  - Đảm bảo sĩ số HS của lớp tham gia dự thi, HS nghỉ học phải có lý do chính đáng.
  - Tiết dạy thứ nhất buổi sáng từ 7h30, tiết dạy thứ nhất buổi chiều từ 13h30, chuyển giao giữa hai tiết là 10 phút.
5. Tổ chức thực hiện:
a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
          - Ra quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ giám sát.
          - Xây dựng kế hoạch chung, nội quy hội thi, điều động  từ 3 -> 5 giám khảo/giờ dạy.
          - Tổng hợp kết quả, xét duyệt công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
b. Đối với các trường có giáo viên dự thi:
          - Thông báo cho GV của trường về kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2015-2015 và chuẩn bị các điều kiện chu đáo để giáo viên dự thi đạt kết quả tốt.
- Động viên, đưa đón giáo viên dự thi đảm bảo an toàn.
c.  Đối với  trường đặt địa điểm thi vòng chung khảo:
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ cho hội thi; Chia số học sinh khối lớp 1 thành các lớp có chất lượng đồng đều cho giáo viên cơ bản và các lớp 3,4 cho giáo viên chuyên biệt dự thi (theo số lượng các trường dự thi).
- Lập danh sách học sinh theo các lớp phục vụ thi, thời khoá biểu, lịch báo giảng của tuần dự thi về Phòng GD&ĐT vào ngày 21/01/2015.
- Đảm bảo sĩ số HS của lớp tham gia dự thi, HS nghỉ học phải có lí do chính đáng.
d. Giám khảo:
- Mỗi tiết dạy của giáo viên có  từ 3 -> 5 giám khảo do Phòng GD&ĐT điều động để đánh giá tiết dạy của giáo viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào phiếu điểm và nộp cho th­ư ký hội thi sau tiết dạy.
 - Chấm sáng kiến kinh nghiệm và bài thi năng lực (thi trắc nghiệm). 
e. Giáo viên dự thi:
- Nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 hoặc Poto giấy chứng nhận  sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố (nếu có) trước ngày khai mạc hội thi;
- Có đủ hồ sơ chuyên môn và 05 giáo án/1 tiết dự thi để nộp trực tiếp cho giám khảo trước giờ thi thực hành. Chuẩn bị chu đáo thiết bị và đồ dùng dạy học.
 - Thực hiện nghiêm túc nội quy của hội thi.
g. Kinh phí:
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo trích  kinh phí để tổ chức hội thi.
          - Các trường trích kinh phí từ ngân sách và các nguồn quỹ của nhà trường để hỗ trợ công tác tổ chức và phục vụ hội thi.
6. Những công việc cụ thể:
a. Họp hội nghị Hiệu trưởng: Thống nhất kế hoạch tổ chức thi tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 06/01/2015 (Thứ ba)
b. Các trường nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 06/01/2015 các nội dung sau:
          - Đánh giá công tác tổ chức và kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường gồm: Kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; Đề, đáp án bài thi trắc nghiệm; Báo cáo kết quả nêu rõ (ưu; nhược điểm; kết quả về số lượng giáo viên tham gia thi, xếp loại giờ dạy, số lượng đạt, tỉ lệ); Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.
           - Danh sách giáo viên dự thi  cấp huyện theo mẫu sau:
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  CẤP HUYỆN
Năm học 2014 - 2015
STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ đào tạo Môn thi (Cơ bản, ÂN Ghi chú
1          
2          
          (Biểu mẫu lập trên Excel, phông chữ Times New Roman - Dữ liệu gửi qua Email: th-qo@hanoiedu.vn và  văn bản có chữ ký, đóng dấu của Hiệu trưởng).
          - Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2015 hoặc Giấy chứng nhận xếp loại sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố trong 4 năm học gần đây (nếu có) của giáo viên dự thi.  
          - Tên bài dạy của tuần dự thi ở các môn theo quy định trong phần thi thực hành.
c. Khai mạc hội thi:
          - Thời gian : 13 h30 ngày 09/01/2015 (Thứ sáu)
          - Địa điểm: Hội trường lớn Phòng GD&ĐT
          - Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giám sát, đại diện BGH và GV dự thi.
          - Nội dung : Khai mạc hội thi và Thi trắc nghiệm.
d. Thi thực hành : Theo lịch đính kèm.
e. Quy định về chọn giáo viên thi chung khảo, công nhận, xếp giải và dự thi cấp TP:
* Chọn giáo viên dự thi vòng chung khảo: 4 giáo viên/ môn. Lấy điểm từ cao xuống thấp với các nội dung sau:
- Điểm thi trắc nghiệm từ 8/10 điểm trở lên.
- Điểm SKKN đạt 6/10 điểm trở lên.
- Điểm thi trắc nghiệm + Điểm thực hành 01 tiết (Ban giám khảo của Phòng dự giờ đánh giá) x 2 + Điểm sáng kiến kinh nghiệm.
*. Công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: đảm bảo ba điều kiện nêu trên và điểm thi thực hành tiết dạy do Ban giám khảo của Phòng GD&ĐT đánh giá xếp loại giỏi và 1 tiết dạy còn lại xếp loại khá trở lên.
*. Chọn giáo viên dự thi cấp thành phố: trong số giáo viên đạt giải cao nhất vòng chung khảo cấp huyện. Môn cơ bản chọn 02 giáo viên chính thức và 01 giáo viên dự bị. Môn Âm nhạc chọn 01 giáo viên chính thức và 01 giáo viên dự bị.
Kế hoạch này thay cho giấy triệu tập Hội nghị triển khai và khai mạc hội thi, nếu có thay đổi Ban tổ chức sẽ có thông báo bằng văn bản.
Trên đây là kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2014-2015 và là một hoạt động trọng tâm của năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Ông (Bà) Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận chuyên môn Tiểu học) để kịp thời giải quyết.
         
Nơi nhận :                                                                            KT.TRƯỞNG PHÒNG
-Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
-Các trường TH;
-Bộ phận TH; Tài vụ;
-Lưu VT.
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Khắc Thắng
 
 
LỊCH TỔ CHỨC THI THỰC HÀNH
(Vòng thi sơ khảo)
 
STT Trường Thời gian, địa điểm rút thăm Thời gian thi thực hành
1 Ngọc liệp 16 giờ 00
ngày 09/01/2015
Tại Phòng GD&ĐT
Từ 7 giờ 30 ngày 12/01/2015
2 Liệp Tuyết Từ 9 giờ 30 ngày 12/01/2015
3 Tuyết Nghĩa  9 giờ 00
ngày 12/01/2015
tại TH  Liệp Tuyết
Từ 13 giờ 30 ngày 12/01/2015
4 Phú Cát Từ 15 giờ 30 ngày 12/01/2015
5 Đông Xuân  15 giờ 00
ngày 12/01/2015
Tại TH Phú Cát
Từ 7 giờ 30 ngày 13/01/2015
6 Phú Mãn Từ 9 giờ 30 ngày 13/01/2015
7 Hoà Thạch B  9 giờ 00
ngày 13/01/2015
tại TH  Phú Mãn
Từ 13 giờ 30 ngày 13/01/2015
8 Hoà Thạch A Từ 15 giờ 30 ngày 13/01/2015
9 Đông Yên  15giờ 00
ngày 13/01/2015
Tại TH Hoà Thạch A
Từ 7 giờ 30 ngày 14/01/2015
10 Cấn Hữu Từ 9 giờ 30 ngày 14/01/2015
11 Đồng Quang  9 giờ 00
ngày 14/01/2015
tại TH Cấn Hữu
Từ 13 giờ 30 ngày 14/01/2015
12 Thạch Thán Từ 15 giờ 30 ngày 14/01/2015
13 Nghĩa Hương  15 giờ 00
ngày 14/01/2015
Tại TH Thạch Thán
Từ 7 giờ 30 ngày 15/01/2015
14 Ngọc Mỹ Từ 9 giờ 30 ngày 15/01/2015
15  Sài Sơn A  9 giờ 00
ngày 15/01/2015
tại TH Ngọc Mỹ
Từ 13 giờ 30 ngày 15/01/2015
16  Sài Sơn B Từ 15 giờ 30 ngày 15/01/2015
17 Phượng Cách  15 giờ 00
ngày 15/01/2015
Tại TH Sài Sơn B
Từ 7 giờ 30 ngày 16/01/2015
18 Yên Sơn Từ 9 giờ 30 ngày 16/01/2015
19 Tân Hoà  9 giờ 00
ngày 16/01/2015
 tại TH  Yên Sơn
Từ 13 giờ 30 ngày 16/01/2015
20 Cộng Hòa Từ 15 giờ 30 ngày 16/01/2015
21 Đại Thành  15 giờ 00
ngày 16/01/2015
Tại TH Cộng Hòa
Từ 7 giờ 30 ngày 17/01/2015
22 Tân Phú Từ 9 giờ 30 ngày 17/01/2015
23 Thị Trấn A  9 giờ 00
ngày 17/01/2015
 tại TH Tân Phú
Từ 13 giờ 30 ngày 17/01/2015
24 Thị Trấn B Từ 15 giờ 30 ngày 17/01/2015
 
          Ghi chú: Các đơn vị cử người đến bốc thăm môn dạy có mặt trước 15 phút so với giờ quy định.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 126 | lượt tải:33
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây